Nedan kan du se alla våra utbildningar och läsa kort om dem. Klicka på respektive utbildning för mer info och datum för öppna utbildningar. Är du intresserad av någon specifik?

Tveka inte att kontakta oss!

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för personal som framför eller hanterar truckar,
liftar eller traverser ( maskindrivna lyftanordningar ) och som utfärdar körtillstånd.

Utbildningen lägger fokus och tyngdpunkt på säkerhet & ekonomi utifrån arbetstagarens och arbetsgivarens olika ansvarsroller. Syftet är att tydliggöra skillnaden mellan metodansvar och operativt ansvar.

Öppna utbildningar:
2020-11-11 Västerås
2020-11-17 Göteborg
2020-12-03 Uddevalla
2020-12-03 Malmö
2020-12-08 Stockholm
2020-12-08 Västerås
2021-01-26 Göteborg
2021-01-26 Uddevalla
2021-02-02 Malmö
2021-02-17 Stockholm
2021-02-17 Västerås
2021-03-25 Göteborg
2021-03-25 Uddevalla

Byggbranschen är och har historiskt sett varit utsatt för mycket olyckor. En av många faktorer bakom dessa olyckor är de komplicerade entreprenörsleden som ställer väldigt höga krav på samordning och kontroll av säkerhetsfrågor och arbetsmiljöarbete. En BAS ska vara erfaren och inneha goda förkunskaper om AML.

Med hjälp av en genomtänkt arbetsmiljöplan ( AMP ) och en god planering av arbetsmiljöfrågor redan från start, agerar BAS – funktionen som en extra säkerhetskontroll över de processer som ofta återfinns på en byggarbetsplats.

Öppna utbildningar:
2020-11-18 Göteborg
2020-12-01 Uddevalla
2020-12-14 Malmö
2020-12-10 Stockholm
2020-12-10 Västerås
2021-02-17 Malmö
2021-02-18 Västerås
2021-02-18 Stockholm
2021-02-25 Göteborg
2021-02-25 Uddevalla

Kraven på fallskyddsutrustning vid arbete över 2 meter är internationella riktlinjer som tillämpas inom hela Europeiska samarbetsregionen ( 89/39/EEG ). Fallskyddsreglerna gäller oavsett var du utför arbetet; det är höjden från marken som är den avgörande faktorn.

Utbildningen innehåller en teoretisk del med slutprov samt praktiska övningar

Öppna utbildningar:
2020-11-06 Malmö
2020-11-13 Uddevalla
2020-11-27 Göteborg
2020-11-27 Stockholm
2020-11-27 Västerås
2020-12-11 Göteborg
2020-12-11 Malmö
2020-12-11 Uddevalla
2020-12-18 Stockholm
2020-12-18 Västerås
2021-01-22 Malmö
2021-01-22 Göteborg
2021-01-22 Stockholm
2021-01-22 Uddevalla 
2021-01-29 Västerås
2021-02-26 Malmö

Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen i Sverige har satt upp riktlinjerna som gäller för tillfälliga heta arbete. Brandskyddsföreningen tog på sig ansvaret för att utveckla behörighetsutbildningen som idag heter Heta Arbeten under tidigt 90 – tal med ambitionen att sänka antalet bränder i Sverige.

Utbildningens främsta syfte är att belysa de förebyggande åtgärder som måste betänkas när man arbetar med heta arbeten för att förhindra brand i alla lägen.

Öppna utbildningar:
2020-11-17 Stockholm
2020-11-19 Uddevalla
2020-11-24 Malmö
2020-12-14 Stockholm
2020-12-16 Västerås
2020-12-18 Malmö
2020-12-21 Uddevalla
2020-12-21 Göteborg
2021-01-21 Malmö
2021-01-27 Göteborg
2021-01-27 Uddevalla
2021-01-28 Västerås
2021-01-28 Stockholm
2021-03-04 Malmö

Instruktörsutbildning är ett alternativ för de företag som ser ett mervärde i att ha en intern instruktör. Den interna instruktören kvalitetssäkras under utbildningsdagarna av NS UTBILDNING.

Utbildningen innehåller en teoretiskt och praktisk del med slutprov.

Kontakta oss för mer information.

Utbildningen ska ge förutsättningar för era maskinförare att utföra ett säkert arbete med hög kvalitet. Vi belyser vikten av att arbeta säkert och ergonomiskt riktigt med en stor medvetenhet kring maskinens konstruktion och funktion.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och kontrollerat sätt använda röjsåg.

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.

Öppna utbildningar:
2020-11-11 Uddevalla
2020-11-16 Stockholm
2020-12-02 Malmö
2020-12-08 Västerås
2020-12-14 Göteborg
2020-12-14 Uddevalla
2021-02-04 Stockholm
2021-02-04 Västerås
2021-02-10 Malmö
2021-02-15 Göteborg
2021-02-15 Uddevalla

Fler utbildningstillfällen kommer inom kort…Kontakta oss gärna för mer information! 

Kursen ställningsbyggnad upp till 9 meter ger dig en allmän utbildning och behörighet att bygga ställningar enligt monteringsanvisning upp till 9 meters höjd. Utbildningen vänder sig till både den som uppför, nedmonterar eller arbetar från ställning och till den som leder och styr arbetet med ställning.

Öppna utbildningar:
2020-11-13 Malmö
2020-11-13 Västerås
2020-11-19 Göteborg
2020-11-19 Uddevalla
2020-12-04 Stockholm
2020-12-04 Västerås
2021-02-12 Göteborg
2020-02-12 Uddevalla 
2021-02-19 Malmö
2021-02-26 Stockholm
2021-02-26 Västerås

Utbildningen har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) som redovisar vilka kunskaper och färdigheter arbetstagaren ska inneha för att få lov att framföra en motordriven lyftanordning. Genom en medveten och säker hantering av lyftanordningar vet vi att vi kan påverka de många olyckor som arbetsredskapet orsakar varje år.

Öppna utbildningar:
2020-11-09 Göteborg
2020-11-16 Uddevalla
2020-11-18 Stockholm
2020-12-04 Göteborg
2020-12-07 Malmö
2020-12-11 Västerås
2020-12-14 Uddevalla
2021-01-15 Stockholm
2021-01-15 Västerås
2021-02-10 Göteborg
2021-02-10 Uddevalla
2021-02-17 Malmö

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. 

Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

  1. Optimerad bränsleförbrukning
  2. Godstransporter
  3. Lagar och bestämmelser
  4. Ergonomi och hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Trafikverkets nya kompetenskrav är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på arbetsuppgift eller roll. Där godkänt certifieringsprov krävs registreras det av Trafikverket i ID06 kompetensdatabas. 

Steg 1: Grundkompetens APV
Steg 2: Kompetenskrav APV  utförare
Steg 3: Kompetenskrav APV  styra och leda

Öppna utbildningar:
Steg 1.1 – 1.2 – 1.3             (8 timmar)
2020-11-09 Uddevalla
2020-11-24 Göteborg
2020-12-08 Stockholm
2020-12-08 Västerås
2020-12-16 Uddevalla
2020-12-18 Malmö
2021-01-11 Malmö
2021-01-11 Göteborg
2021-01-11 Uddevalla 
2021-01-25 Stockholm
2021-01-25 Västerås
2021-02-25 Malmö

Steg 2.2                                 (16 timmar)

Kontakta oss gärna för bokning eller frågor!  

För att kunna upprätta en god brandsäkerhet ställs det krav på att delar av personalen har grundläggande brandskyddskunskaper och vet hur de ska agera vid ett eventuellt brandtillbud eller faktisk brandsituation. Utbildningen ska ge de förutsättningar som krävs för att leva upp till arbetsgivarens kompetenskrav inom området brandsäkerhet.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Alla som på något sätt transporterar farligt gods eller är delaktiga i hanteringen av farligt gods på väg, på järnväg eller med truck, ska ha genomgått utbildning. Detta för att bli medvetna om riskerna samt få kunskap om det olycksförebyggande arbetet.

Bestämmelserna för utbildningarna finns i MSB´s ( Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ) föreskrifter ADR-S och RID-S.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Kris- och beredskapshantering är något som alla företag måste ta höjd för i sin verksamhet. Om olyckan är framme; ett plötsligt hjärtstopp, allergisk reaktion eller annan omständighet som kräver direkta insatser, ska det finnas beredskap om första hjälpen och krishantering enligt AFS 1999:7.

Utbildningen innehåller en teoretisk och praktisk del.


Kontakta oss för mer information. 

Kraven på fallskyddsutrustning vid arbete över 2 meter är internationella riktlinjer som tillämpas inom hela Europeiska samarbetsregionen (89/656/ECC).

Utbildningen ger dig
kompetens att besiktiga och kontrollera fallskyddsutrustning enligt AFS 2001:3 samt den Europeiska Normen (EN 365).

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och kontrollerat sätt hantera motorkedjesåg.

Samtliga nivåer innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.

Öppna utbildningar:

Nivå AB, 3 dagar
2020-11-18 –> 2020-11-20 Stockholm
2020-11-23 –> 2020-11-25 Uddevalla
2020-11-23 –> 2020-11-25 Göteborg
2020-11-25 –> 2020-11-27 Västerås
2020-12-14 –> 2020-12-16 Malmö
2021-02-17 –> 2021-02-19 Uddevalla
2021-02-17 –> 2021-02-19 Göteborg
2021-02-22 –> 2021-02-24 Stockholm
2021-02-22 –> 2021-02-24 Västerås
2021-03-01 –> 2021-03-03 Malmö

Kontakta oss gärna för bokning på annan ort!

Nivå C, 3 dagar: Krav på AB-nivå sedan tidigare
Kontakta oss gärna med ert utbildningsbehov så hjälper vi er! 

 

Att arbeta i miljöer som till exempel i cisterner, brunnar, silos, container eller liknande, ställer mycket höga krav på säkerheten. Denna utbildning bidrar till ett säkrare arbetssätt för samtliga parter vid arbeten i slutna utrymmen.
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i slutna utrymmen och följer AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildningen har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) som redovisar vilka kunskaper och färdigheter som arbetstagaren ska inneha för att få lov att hantera och koppla anbringande last. Genom en medveten och säker hantering av hängande last vet vi att det går att påverka de många tillbud och olyckor som varje år sker i samband med lastkoppling.

Öppna utbildningar:
2020-11-09 Göteborg
2020-11-16 Uddevalla
2020-11-18 Stockholm
2020-12-04 Göteborg
2020-12-07 Malmö
2020-12-11 Västerås
2020-12-14 Uddevalla
2021-01-15 Stockholm
2021-01-15 Västerås
2021-02-10 Göteborg
2021-02-10 Uddevalla
2021-02-17 Malmö

Utbildningen har sin utgångspunkt i den gällande läroplanen, TLP10, som fastställts av
arbetsmarknadens parter. Syftet med utbildningen är att lägga grunden för den individ som ska framföra trucken med tyngdpunkt på säkerhet, ansvar, attityd och beteende.

Öppna utbildningar:
2020-11-10 Uddevalla
2020-11-11 Göteborg
2020-11-13 Malmö
2020-12-08 Västerås
2020-12-10 Stockholm
2020-12-15 Malmö
2020-12-15 Göteborg
2020-12-17 Uddevalla
2021-01-07 Stockholm
2021-01-07 Västerås
2021-01-14 Göteborg
2021-01-14 Uddevalla
2021-01-21 Malmö
2021-02-24 Stockholm
2021-02-24 Västerås
2021-03-01 Göteborg
2021-03-01 Uddevalla 
2021-03-03 Malmö

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom skötsel av allmänna och offentliga park- och trädgårdsmiljöer, bostadsområden etc. Du får möjlighet att lära dig grunderna i växternas skötsel, lära dig att känna igen de allra vanligaste buskarna samt hur man beskär dem.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.
Kontakta oss gärna för mer information!

Öppna utbildningar:

Kontakta oss gärna för datum! 

Arbetsmiljöutbildningen riktar sig i första hand till chefer, arbetsledare och skyddsombud.
Alla med intresse eller med arbetsuppgifter som är avgörande för en god arbetsmiljö kan givetvis delta på utbildningen.

Utbildningens syfte är att tydliggöra arbetsgivarens roll som arbetsmiljöansvarig och de krav som ska levas upp till men belyser även vikten av arbetstagarens skyldigheter.

Endast genom samverkan i arbetsmiljön kan vi få ett effektivt och reellt arbetsmiljöarbete som bygger på preventiva insatser.

Öppna utbildningar:
2020-11-05 – Distans via Teams
2020-12-04 Malmö
2021-01-11 Stockholm
2021-01-11 Västerås
2021-01-14 Göteborg
2021-01-14 Uddevalla
2021-02-11 Stockholm
2021-02-11 Västerås
2021-02-18 Malmö
2021-03-11 Göteborg
2021-03-11 Uddevalla

Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Kunskap och utbildning behöver dateras upp
regelbundet.

– AMS – Arbete Med Spänning

– EBR – Kabelförläggning

– ESA  Fackkunnig
– ESA  Industri & Installation
– ESA  Instruerad person
– ESA  Röj
– ESA  Vattenvägar

Våra utbildningsledare är av
Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB certifierade för samtliga elsäkerhetsutbildningar. 

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med terräng / fyrhjulingar.

Arbetsgivaren behöver beakta 2 aspekter när medarbetare hanterar ovan maskiner.

Transportstyrelsens krav på förarbevis med undantag de som har körkort utfärdat före 1 januari 2000 samt Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterade kunskaper då fordonet klassas som en arbetsutrustning med särskild risk.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Härdplaster är vanliga i arbetsmiljön och används i till exempel lack och lim. Många av de ämnen som används när man tillverkar härdplaster är skadliga för hälsan. Samma sak gäller härdplaster som inte härdat färdigt (gjorts hårt) eller som värms upp. Härdplaster kan orsaka till exempel allergi, astma, eksem och vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildningen för mobila arbetsplattformar ( skylift, bomlift och saxlift ) har sin utgångspunkt i föreskriften AFS 2006:6 och i Svensk Standard (SS-ISO 18878:2013).

Föraren ska få den kunskap och information som behövs för att kunna framföra sin plattform på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Öppna utbildningar:
2020-11-16 Västerås
2020-11-25 Malmö
2020-11-25 Göteborg
2020-12-08 Uddevalla
2020-12-17 Göteborg
2020-12-17 Stockholm
2020-12-17 Uddevalla
2020-12-17 Västerås
2020-12-17 Malmö
2021-01-11 Stockholm
2021-01-11 Västerås
2021-02-01 Malmö
2021-02-11 Göteborg
2021-02-11 Uddevalla
2021-02-26 Stockholm 
2021-02-26 Västerås
2021-03-05 Malmö

– Grävmaskin

– Hjullastare

– Lastbilsmonterad kran

– Mobilkran

– Teleskoplastare

– Tornkran

Kontakta oss för mer info kring denna utbildning

Utbildningen ger dig kunskap om planteringsavstånd, planteringstidpunkter och förberedelser inför plantering. Du får under dagen lära dig den ekonomiska vinningen av att använda perenner.

Vi går igenom olika förslag med hänsyn till bland annat färgsättning, blomningstider och form.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Utbildning i Sparsam körning arbetsmaskiner hjälper dig inte bara att sänka dina drift- och bränslekostnader, kostnader för maskinunderhåll och service utan minimerar framförallt belastningsergonomiska besvär hos arbetstagarna. Dessutom har vi en stor miljöaspekt att ta hänsyn till eftersom arbetsmaskiner står för en betydande del av det totala utsläppet varje år i Sverige.

Öppna utbildningar:
Kontakta oss för mer information.

Inom transport- och byggbranscherna förekommer särskilda bevis på att förarna når upp till de minimikrav som ställs inom gällande kollektivavtal. Inom transportbranschen gäller att efter godkänd grundutbildning erhålls ett utbildningsintyg. Innehavaren av intyget kan då arbeta med det aktuella maskinslaget. Då 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska utbildningsintyget bytas ut mot ett yrkesbevis. Byggbranschen har ett liknande system och det finns en överenskommelse mellan transport- och byggbranscherna att acceptera varandras yrkesbevis.

– Grävmaskin

– Hjullastare

– Lastbilsmonterad kran

– Mobilkran

– Teleskoplastare

– Tornkran

Kontakta oss för mer info kring dessa utbildningar

NS ONLINE är resultatet av våra kunders önskemål.

 ett verktyg som vi ständigt uppdaterar i enlighet med gällande lagstiftning, råd & krav eller läroplan
 ett verktyg som fungerar lika bra på en smartphone, surfplatta eller traditionell dator
 ett verktyg som ger er möjlighet till att vara flexibla eftersom det alltid finns tillgängligt
 ett verktyg som vi kan skräddarsy efter era interna riktlinjer
 ett verktyg som låter beställaren följa medarbetarnas framsteg
 ett verktyg som låter er på ett enkelt sätt; ta ANSVAR, uppnå SÄKERHET och få LÖNSAMHET

Kontakta oss för mer info

Kontakta oss om någon utbildning är intressant för dig.