Personuppgiftspolicy

NISA UTBILDNINGAB org.nr. 559018-6895, NISA HOLDING AB org.nr. 559138-9456, NISA INVEST AB org.nr. 559150-0086 nedan gemensamt kallade NSU, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom NSU.

Grundläggande principer

NSU förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med deltagande på en utbildning, inloggning i vår E-Learnings plattform ”NS ONLINE”, köp av tjänst/vara eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Läs mer om cookies nedan.

När sker behandling av personuppgifter?

NSU behandlar dina personuppgifter när du
• Anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarier
• Beställer produkter och tjänster
• Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
• Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• Söker kontakt med oss i övrigt
• Besöker NSU:s webbplatser

Samtycke

Genom att använda NSU:s webbplatser och NSU:s övriga varor och tjänster godkänner du denna Personuppgifts- och cookiepolicy. NSU kan komma att ändra och/eller uppdatera Personuppgifts- och cookiepolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.
När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas.
Vi samlar t.ex. aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga utan särskilt samtycke, som t.ex. information om din hälsa eller personuppgifter om personer under 16 år.

Registrerade uppgifter

De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras. NSU har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel att du är allergiker och önskar viss kost på en utbildning eller seminarium, förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

NSU samlar in personuppgifter när du anmäler dig till våra utbildningar, beställer produkter, andra varor och tjänster eller prenumererar på nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev.
De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och använ¬dare enligt ingångna avtal.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i under¬sökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Andra ändamål med vår behandling av personuppgifter är att samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål, för att förbättra våra webbplatser, göra dem mer användarvänliga och kontrollera att de fungerar på avsett sätt. Sådan information samlas t.ex. in med hjälp av analysverktyg och cookies.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen och organisationerna inom NSU.

NSU kan även komma att lämna ut personuppgifter till underleverantörer (t.ex. en IT-leverantör som underhåller våra datasystem). Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med NSU för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. NSU överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter till tredje land komma att ske.Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför NSU, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet på en utbildning eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som NSU samarbetar med.
Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga system är helt skyddade för intrång. NSU har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Disclaimer

NSU:s webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. NSU ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Registerutdrag och rättelser

Ni har alltid rätt att:

• begära ut ett så kallat registerutdrag
• få felaktiga uppgifter rättade
• begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)
• invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter
• återkalla ett samtycke
• klaga hos Datainspektionen

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till administrationen på info@nsutbildning.com.